Finansiärer

istock_000053763862_xxxlarge1

ORCID-ID GÖR DET LÄTTARE ATT HANTERA UPPGIFTERNA OM DEM SOM FÅR FINANSIERING OCH OM UTVÄRDERARNA

Har forskningsfinansieringen effekt? Finns det något enkelt sätt att följa upp den finansierade forskningens resultat?

FINANSIERINGENS VERKAN

För att kunna säkerställa implementeringen av forskningsstrategier och -program behövs verktyg för att följa upp deras resultat. Utmaningen är bland annat att på ett pålitligt sätt koppla samman projekten med den forskning och de resultat och publikationer som åstadkommits i dem.

VAD ÄR ORCID?

ORCID är ett öppet, offentligt, internationellt och gemenskapsbaserat register över forskar-id:n. ORCID-id gör det lättare att hantera uppgifter om dem som får finansiering och om granskarna.

ORCID hjälper forskningsfinansiärer att koppla samman dem som får finansiering och forskningsresultat. När ORCID-id integreras i alla skeden av forskningsprocessen från finansieringsansökning till uppföljning och rapportering av finansierad forskning och publicering av resultaten och referenser till dem, blir det möjligt att på ett tillförlitligare sätt identifiera forskarnas meriter, dvs. deras publikationer, finansiering och uppfinningar.

ORCID-ID FÖRBÄTTRAR

  • processen för ansökan om finansiering genom att göra processen snabbare och förbättra uppgifternas kvalitet
  • processen för förvaltning och rapportering av finansieringen och uppföljningen av prestationerna
  • tillförlitligheten av offentliga uppgifter
  • rapporteringen av forskningsresultat och vetenskapliga artiklar
  • hanteringen av de forskningsresultat som finansierats
  • kompatibiliteten med andra system

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGEN AV ORCID-ID

En finansiär kan koppla ORCID till blanketterna för ansökan eller rapportering om finansiering.

Med hjälp av ORCID kan forskaren söka sina egna publikationer och andra egna uppgifter till blanketter från olika databaser, till exempel från:

  • ORCID
  • publikationstjänsten VIRTA
  • CrossRef

Flera finansiärer har börjat använda ORCID. Av betydande forskningsfinansiärer har till exempel Wellcome Trust i Storbritannien och Vetenskapsrådet i Sverige infört ORCID-id som obligatoriskt vid ansökning.